Contact

Leveringsvoorwaarden

 P1. Opmeer 2-1-2018 

Artikel 1: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Arco Luchttechniek: degene die deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op enige rechtsbetrekking met de Klant, waaronder in ieder geval wordt begrepen de besloten vennootschap Arco Luchttechniek B.V., gevestigd te Opmeer. 

b. De Klant: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een overeenkomst met Arco Luchttechniek aangaat, een offerte aan Arco Luchttechniek vraagt of met Arco Luchttechniek in onderhandeling treedt over het sluiten van een overeenkomst betreffende dienstverlening door Arco Luchttechniek. 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op en maken ze onverbrekelijk deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arco Luchttechniek producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de Klant levert, alle overeenkomsten gesloten met Arco Luchttechniek en de onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, ook indien het producten en/of diensten in de overeenkomst betreft die niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven. 

2. Arco Luchttechniek wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden op overeenkomsten gesloten met Arco Luchttechniek worden van de hand. 

3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk en door de ter zake bevoegde persoon zijn overeengekomen. 

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 

Artikel 3: Aanbieding en bevestiging 

1. Alle van Arco Luchttechniek uitgaande offertes, prijsopgaven, prijscouranten en dergelijke zijn vrijblijvend en gelden gedurende een periode van dertig (30) dagen na datum van het uitbrengen daarvan, tenzij er uit de bescheiden een andere termijn van geldigheid blijkt. 

2. Arco Luchttechniek is pas gebonden, nadat zij een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Arco Luchttechniek wordt voorts geacht een opdracht te hebben aanvaard en/of een overeenkomst zal tussen partijen tot stand zijn gekomen, op het moment dat Arco Luchttechniek met de uitvoering van een geplaatste opdracht is begonnen of één of meer bestelde producten aan de Klant heeft geleverd, of diensten voor de Klant heeft verricht. 

3. Mondelinge toezeggingen van of afspraken met personeelsleden of vertegenwoordigers van Arco Luchttechniek, voor zover deze afwijken van gedane schriftelijke aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts voor Arco Luchttechniek bindend na schriftelijke bevestiging door de directie van Arco Luchttechniek. 

4. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Arco Luchttechniek verstrekte gegevens waarop Arco Luchttechniek haar aanbieding baseert. In afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, e.d. vermelde gegevens zijn voor Arco Luchttechniek niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

5. Arco Luchttechniek heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een offerte bij haar geplaatste opdracht niet te accepteren. Op Arco Luchttechniek rust niet de plicht om na een offerte bij haar geplaatste opdracht te herroepen. 

 

Artikel 4: Prijzen en betaling 

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. 

2. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door Arco Luchttechniek apart in rekening worden gebracht. 

3. De aanbiedingen van Arco Luchttechniek en de overeengekomen prijs tussen Arco Luchttechniek en de Klant zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding of overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. Indien zich vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst een verhoging van deze prijsbepalende factoren mocht voordoen, is Arco Luchttechniek gerechtigd een daardoor ontstane (kost)prijsverhoging aan de Klant door te berekenen. 

4. Indien de oorspronkelijk overeengekomen prijs ingevolge lid 2 en/of lid 3 van dit artikel wordt verhoogd met meer dan tien procent (10%), heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen één maand nadat Arco Luchttechniek de Klant van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. 

5. De Klant is verplicht om de facturen van Arco Luchttechniek binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of bevoegdheid tot opschorting te voldoen. Deze termijn is een fatale termijn en de Klant is direct in verzuim indien zij binnen de gestelde termijn niet aan haar betalingsverplichtingen mocht hebben voldaan. 

6. Indien de Klant met tijdige betaling in gebreke blijft, zal deze ingaande uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum aan Arco Luchttechniek van rechtswege een rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag van 8,0% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. 

7. Al wat Arco Luchttechniek van de Klant heeft te vorderen zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn, indien de Klant één of meer andere facturen niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en in verzuim is. 

8. Naast het verschuldigde uit hoofde van de verzonden facturen is Arco Luchttechniek gerechtigd om alle kosten te vorderen, die de Klant wegens niet of niet tijdige betaling heeft veroorzaakt. Deze kosten omvatten in ieder geval de kosten voortvloeiende uit gerechtelijke maatregelen alsmede de buitengerechtelijke kosten. Arco Luchttechniek heeft het recht om haar vordering ter incasso uit handen te geven. Indien Arco Luchttechniek haar vordering uit handen geeft, is de Klant gehouden de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten te voldoen, welke 15% van de totale vordering bedragen, met een minimum van € 500,- per vordering. 

9. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen moeten uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Arco Luchttechniek. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte en samenstelling van de factuur. 

Artikel 5: Levering van de zaken 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, reizen de zaken bij het geschieden van de levering vanaf de fabriek en/of het magazijn voor rekening en risico van de Klant. 

2. Klant is verplicht de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Zaken die niet in ontvangst zijn genomen bij de levering van de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. 

3. Bij levering van de zaken, waarbij niet onmiddellijk inbedrijfstelling volgt, dient de Klant de geleverde zaken onmiddellijk te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen en eventuele klachten te vermelden op de geleidebon en deze af te tekenen. 

4. Machines en installaties zullen geleverd worden en in bedrijf worden gesteld onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Klant en voor diens rekening, met inachtneming van de navolgende bepalingen: 

a. De Klant zal alle hulp verlenen, die redelijkerwijs verlangd kan worden. 

b. De Klant zal daartoe aan degenen, die namens Arco Luchttechniek bij de montage betrokken zijn kosteloos hulpkrachten, brandstof, smeerstoffen, elektrische energie, water etc. ter beschikking stellen. 

c. Indien de monteurs door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Arco Luchttechniek, niet regelmatig met de montage kunnen doorgaan of buiten de normale werktijd moeten werken, zijn alle kosten, die hieruit voortvloeien voor rekening van de Klant. 

5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle bijwerkzaamheden, in het bijzonder de elektriciens- en loodgieterswerkzaamheden en alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerkzaamheden en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, niet tot de montage en inbedrijfstelling van de zaken. 

Artikel 6: Levering- of uitvoeringstermijnen 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden door Arco Luchttechniek opgegeven termijnen niet als fatale termijnen. 

2. Overschrijding van een overeengekomen termijn geeft de Klant generlei recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 

3. Arco Luchttechniek is bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der zaken in gedeelten te leveren. Bij levering in gedeelten is Arco Luchttechniek gerechtigd afzonderlijk voor ieder gedeelte te factureren en betaling te verlangen, overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. 

Artikel 7: Gebreken en klachttermijnen 

1. De Klant verplicht zich de montage, levering en inbedrijfstelling terstond te controleren. Na de controle dient de werkbon en/of de geleidebon te worden afgetekend. De montage, levering en/of inbedrijfstelling zijn met deze aftekening conform de overeenkomst nagekomen. 

2. Eventuele tekorten en/of beschadigingen aan geleverde zaken dient de Klant terstond op de geleidebon, de werkbon en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Eventuele klachten of opmerkingen met betrekking tot de kwaliteit moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na datum oplevering, schriftelijk en onderbouwd bij Arco Luchttechniek worden ingediend. Indien Arco Luchttechniek binnen de genoemde termijn geen klacht of opmerkingen heeft ontvangen, dan wordt de Klant geacht de voltooide werkzaamheden of de geleverde zaken onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 

3. Grieven over gebreken in producten, die niet direct uiterlijk zichtbaar zijn, dienen binnen acht (8) dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard of redelijkerwijze ontdekt had kunnen zijn doch uiterlijk binnen een maand na levering van de producten, schriftelijk en onderbouwd bij Arco Luchttechniek te zijn ontvangen. 

4. Het recht te klagen van de Klant vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt. In het werk gestelde of verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd door de Klant, zonder dat de Klant nog enig klachtrecht toekomt. 

5. In geval van een klacht dient de Klant te allen tijde Arco Luchttechniek in de gelegenheid te stellen om de klacht te controleren en zo nodig om over te gaan tot herstel. 

6. Indien de Klant een klacht indient, is zij daarmee nimmer bevoegd om haar betalingsverplichting(en) ten opzichte van Arco Luchttechniek op te schorten of tot verrekening over te gaan, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. 

7. Zaken waaromtrent wordt geklaagd en die zich op een andere plaats dan het magazijn van Arco Luchttechniek bevinden, dienen door de Klant voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De Klant dient in dit geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico’s begrepen is. 

8. Indien een klacht gegrond blijkt, is Arco Luchttechniek slechts verplicht het onjuist uitgevoerde/geleverde te vervangen of alsnog te verrichten of te herstellen, tenzij dit inmiddels blijvend onmogelijk is geworden, in welk geval Arco Luchttechniek tot niet meer gehouden is dan het crediteren van het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde van de opdracht, althans voor dat deel van de opdracht waar de klacht betrekking op heeft. 

9. Een eventuele retourzending dient franco te geschieden en wordt alleen door Arco Luchttechniek geaccepteerd nadat Arco Luchttechniek hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie 

1. Partijen zijn ten opzichte van elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. Het is een partij niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de andere partij op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen. 

2. Informatie en gegevens zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. 

Artikel 9: Voorbehoud van eigendom en rechten 

1. Alle aan de Klant geleverde producten blijven eigendom van Arco Luchttechniek of haar (toe)leveranciers, totdat alle desbetreffende bedragen die Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Arco Luchttechniek zijn voldaan. 

2. De Klant is na schriftelijke toestemming van Arco Luchttechniek bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsuitvoering over de geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. 

3. Arco Luchttechniek is gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Met name, doch niet uitsluitend, bestaat het recht indien door of aan de Klant surséance van betaling is aangevraagd, is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien de Klant enige betalingsregeling met één van zijn crediteuren treft, of heeft getroffen. 

4. In geval Arco Luchttechniek de zaken in overeenstemming met artikel 9.2 terug wenst te nemen, zal de Klant haar voor dat doel toegang tot zijn kantoor c.q. bedrijf verlenen. De Klant is aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de zaken met zich meebrengt. Arco Luchttechniek is eerst verplicht de zaken weer uit te leveren nadat Arco volledig is betaald, of terzake van de vordering(en) van Arco Luchttechniek adequate zekerheid is gesteld. De Klant dient haar medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,– per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Arco Luchttechniek wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Arco Luchttechniek dit de Klant heeft meegedeeld. 

5. Zolang het eigendom niet op de Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de zaken aan derden in eigendom te doen overgaan of deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen, tenzij er sprake is van het beschikken en vervreemden in het kader van de normale bedrijfsuitvoering conform artikel 9.2. 

6. De Klant dient Arco Luchttechniek er onmiddellijk van op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Arco Luchttechniek aan de Klant geleverde zaken, indien Arco Luchttechniek nog enig bedrag van de Klant te vorderen heeft. Arco Luchttechniek is in dit geval gerechtigd om de desbetreffende zaken bij de Klant op te (laten) halen en terug te nemen en deze elders op te slaan. 

Artikel 10: Risico 

1. Het risico van verlies, beschadiging of elke andere waardevermindering van de producten die door Arco Luchttechniek zijn/worden geleverd aan de Klant, gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 

2. Indien de Klant niet aan één van zijn verplichtingen voldoet, is Arco Luchttechniek bevoegd om de geleverde zaken waarvoor geen volledige betaling is verkregen, als haar eigendom op te vorderen zowel onder de Klant als bij derden na doorlevering als vorenbedoeld, onverminderd het recht van Arco Luchttechniek op volledige schadevergoeding. 

Artikel 11: Rechten van intellectuele eigendom 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op krachtens de overeenkomst door of namens Arco Luchttechniek ontwikkelde of ter beschikking gestelde machines, apparaten, constructies, installaties, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, ontwerpen, foto’s en andere afbeeldingen en technische beschrijvingen berusten uitsluitend bij Arco Luchttechniek, diens licentiegevers of de desbetreffende fabrikant. De Klant verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of die anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Arco Luchttechniek of haar ondergeschikten is zij niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade – waaronder begrepen schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de Klant, immateriële en materiële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de klant als bij derden – als gevolg van of verband houdende met het gebruik of verbruik van door Arco Luchttechniek geleverde zaken dan wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van zaken zijn ingeschakeld, dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering of de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

2. Arco Luchttechniek is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van niet tot het bedrijf behorende derden van wie Arco Luchttechniek zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient. 

3. Indien Arco Luchttechniek bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik maakt van het werk van niet tot het bedrijf behorende derden, aanvaardt Arco geen aansprakelijkheid voor vertragingen, ontstaan door staking, bedrijfssluiting, faillissement, surséance van betaling of enige andere bedrijfsstagnatie aan de zijde van deze derden. 

4. Behoudens het elders in dit artikel gestelde is Arco Luchttechniek in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 

5. Arco Luchttechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen en/of werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

6. Arco Luchttechniek is nimmer gehouden tot enige verdere aansprakelijkheid dan vervanging of reparatie van ondeugdelijke zaken en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Indien Arco Luchttechniek uit hoofde van de aangegane garantieverplichtingen overgaat tot vervanging van de door Arco Luchttechniek geleverde zaken en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de Klant gehouden de te bewerken zaak, danwel de te bewerken plaats vrij bereikbaar en/of leeg ter beschikking te stellen. De Klant dient indien Arco dit wenst op zijn kosten zorg te dragen voor demontage van de te vervangen zaken. 

7. Arco Luchttechniek is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de Klant of derden. 

8. Behoudens het elders in dit artikel gestelde is voor alle schade besloten in dit artikel de Klant aansprakelijk en vrijwaart hij Arco Luchttechniek voor alle aanspraken die derden terzake jegens Arco Luchttechniek geldend mochten maken. 

9. De totale aansprakelijkheid van Arco Luchttechniek, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs. 

Artikel 13: Meerwerk 

1. Als meerwerk wordt beschouwd alle door de Klant gewenste werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte van Arco Luchttechniek zijn begrepen, alsmede alle door de Klant gewenste wijzigingen van de overeenkomst. 

2. Onder meer- en minderwerk wordt in ieder geval verstaan: 

a. in geval van overeengekomen wijziging in de omvang van de te leveren zaken; 

b. in geval van afwijkingen van de bedragen van overeengekomen stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; 

c. in de gevallen als in deze Algemene Voorwaarden bepaald. 

3. Arco Luchttechniek zal het opgedragen meerwerk, indien zij dit wenst te aanvaarden, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Klant bevestigen. De overeenkomst tot het verrichten van het meerwerk is tot stand gekomen indien de Klant verzuimt om binnen zeven (7) dagen na dagtekening van de bevestiging te laten weten dat zij afziet van het meerwerk. 

4. Op de overeenkomst van het meerwerk zijn dezelfde Algemene Voorwaarden en bepalingen van toepassing als op de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeenkomen. 

5. Indien Arco Luchttechniek weigert om meerwerk te verrichten, is de Klant niet gerechtigd om de oorspronkelijke overeenkomst tussen partijen op te schorten, te beëindigen of te ontbinden. 

6. Het meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 

Artikel 14: Zekerheidstelling 

1. Indien naar het oordeel van Arco Luchttechniek daartoe redenen aanwezig zijn, is Arco Luchttechniek te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Klant op een door Arco Luchttechniek te bepalen wijze zekerheid zal stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichting ten opzichte van Arco Luchttechniek. De zekerheidstelling kan geschieden in de vorm van een door de Klant te stellen bankgarantie ten behoeve van Arco Luchttechniek. 

2. De zekerheidstelling dient binnen veertien (14) dagen na een schriftelijk verzoek daartoe van Arco Luchttechniek aan de Klant te worden bewerkstelligd. Bij gebreke van een (tijdige) zekerheidstelling als bedoeld in lid 1 heeft Arco Luchttechniek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 15: Garantie 

1. Garantieverplichtingen worden door Arco Luchttechniek slechts erkend indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en mits de Klant de bepalingen in de overeenkomst wat betreft het onderhoud stipt naleeft. 

2. De garantie geldt slechts, indien de Klant aan al zijn verplichtingen jegens Arco Luchttechniek, uit de overeenkomst voortvloeiende, heeft voldaan. 

Artikel 16: Overmacht, opschorting en ontbinding 

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden onder meer verstaan (naast wat daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald): brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, uitval van (tele-) communicatievoorzieningen, cyberaanvallen, oorlog, noodweer, belemmerende maatregelen van enige overheid en, in het algemeen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of onvoorzienbaar, waarop Arco Luchttechniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Arco Luchttechniek niet in staat aan haar verplichtingen te voldoen. 

2. Indien de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen als gevolg van overmacht wordt verhinderd, is zowel Arco Luchttechniek als de Klant gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

3. Indien Arco Luchttechniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haarverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen. 

4. Indien de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht wordt opgeschort of ingeval van blijvende overmacht door Arco Luchttechniek of de klant de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Arco Luchttechniek niet gehouden tot enige schadevergoeding. 

Artikel 17: Beëindiging 

1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Arco Luchttechniek bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Klant: 

a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan haar is verleend; 

b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; 

c. toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, dan wel het voor Arco Luchttechniek voorzienbaar is dat de Klant tekort zal schieten. 

2. Alle vorderingen van Arco Luchttechniek die zij op dat moment op de Klant heeft of zal verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn. 

Artikel 18: Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

1. Alle geschillen tussen Arco Luchttechniek en de Klant die voortvloeien uit een overeenkomst of opdracht zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rechtbank te Alkmaar. Arco Luchttechniek is bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter en zo een buitenlands forum bevoegd zou zijn, aan dat forum. 

2. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

3. Voor uitlegging van de gebruikelijke handelsafkortingen wordt van toepassing verklaard de internationale regelingen voor het uitleggen van handelstermen (Incoterms) met aanvullingen volgens de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel. 

Opmeer 2-1-2018